Denní režim

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin.

Ráno do 7,15 hodin se všechny děti scházejí ve 2. třídě, odpoledne od 15.30 hodin se všechny děti rozcházejí z 1. třídy nebo ze zahrady.

 

Den v mateřské škole:

 

6.30 – 8.45               příchod do MŠ (po dohodě s učitelkou i později),

                                 volná hra, ranní komunikativní kruh, pohybová  

                                 chvilka, hygiena 

8.45 – 9.00               přesnídávka

9.00 – 11.30             volná i řízená činnost (skupinová i individuální    

                                 práce s dětmi), hodnotící kruh, pobyt venku

11.30 – 14.00           oběd, hygiena (čistění zoubků), poslech pohádky

                                 před spaním, (četba na pokračování), odpočinek 

14.00 – 16.30           hygiena, odpolední svačina, odpolední zájmové

                                 činnosti  (volné i řízené hry dětí ve třídě nebo na

                                 zahradě)

Organizace školního roku 2018/2019

Školní rok:                            1.9.2018 - 31.8.2019

 

Podzimní prázdniny:              29.10. a 30.10.2018

 

Vánoční prázdniny:                22.12.2018 - 2.1.2019

 

Pololetní prázdniny:               1.2.2019

 

Jarní prázdniny:                    25.2. - 1.3.2019

 

Velikonoční prázdniny:           18.4.2019

 

Hlavní prázdniny:                   1.7. - 31.8.2019

 

Naše mateřská škola bude uzavřena během vánočních prázdnin 24.12.2018 - 2.1.2019.

Během hlavních prázdnin v červenci a srpnu 2019 bude MŠ uzavřena 6 týdnů: 8.7. - 16.8.2019. Pro akutní případy ředitelka školy zajistí náhradní mateřskou školu na MŠ Vinohrady a MŠ Průběžná.

Školné se hradí i v měsících červenec a srpen a to 20,- Kč za 1 den.

 

Co potřebují děti do MŠ

 • bačkory (s plnou patou – ne pantofle)
 • tepláky na vycházku
 • převlečení do třídy dle uvážení rodičů
 • pyžamo
 • cvičební úbor (pouze děti 2. třídy)
 • pláštěnku (za deštivého počasí)
 • kartáček a pastu na zuby

Zápis do MŠ

 • do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 zpravidla do 6 let
 • termín zápisu do mateřské školy pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem zpravidla v dubnu, zápis pak probíhá v měsíci květnu
 • o termínu zápisu do mateřské školy je veřejnost informována prostřednictvím regionálního tisku a na nástěnkách a webových stránkách školy (v kolonce aktuality)
 • o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy dle § 34 školského zákona
 • do MŠ jsou přijímány děti, které jsou řádně očkovány, děti smyslově, tělesně a duševně zdravé
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře
 • do MŠ jsou přijímány děti všech národností i ras, pracujících matek i nezaměstnaných, na mateřské i rodičovské dovolené
 • o případném přijetí dítěte na zkušební dobu 3 měsíců rozhodne ředitelka školy
 • do MŠ mohou být přijímány děti i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy umožňuje
 • k zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a přinese tyto doklady: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
 • formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonným zástupcům předán přímo v mateřské škole v den zápisu
 • do MŠ jsou přijímány děti, které nemají pleny, dokáží si říci včas na WC, umí jíst lžící, pít z hrnečku, snaží se samostatně částečně obléknout, dokáží si obout bačkory

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • přednostně jsou přijímány děti, které mají povinné předškolní vzdělávání a patří do spádové oblasti
 • děti s přednostním právem patřící do spádové oblasti
 • sourozenci dětí, které již do MŠ chodí, nebo chodili
 • nejvyšší povolený počet dětí v naší MŠ
 • úroveň psychického a fyzického stavu dítěte (posoudí ředitelka školy ve spolupráci s odborníky - dítě musí být schopno plnit Školní vzdělávací program)

Poprvé do školky

Co by dítě mělo umět než nastoupí do MŠ:

 • znát své jméno
 • obouvat a zouvat bačkory a boty
 • poznat si svoje oblečení (pokud ne, mělo by být podepsáno)
 • částečně se snažit oblékat (ponožky, kalhoty, tričko)
 • pít z hrnečku
 • jíst samo lžící
 • při jídle vydržet sedět u stolu
 • používat záchod – včas si říci (pleny do MŠ nepatří)
 • používat kapesník
 • umývat si ruce mýdlem a utírat se do ručníku
 • při kreslení se snažit o správný úchop tužky
 • zvládat samostatnou chůzi po schodech nahoru i dolů
 • ujít venku určitou vzdálenost pěšky

Rodiče, pokud dovednosti Vašeho dítěte nejsou na dané úrovni, nelekejte se a trpělivě, ale důsledně, nacvičujte co je třeba. Odměnou Vám budou Vaše šikovné děti.

Školné a stravné

Školné

 • měsíční úplata za vzdělávání je ve školním roce 2018/2019 400,-Kč
 • děti, které v příslušném školním roce dovrší věk 6 let (předškolní děti) jsou osvobozeny 12 měsíců od úplaty za vzdělávání
 • odkladové děti školné neplatí
 • v době letních prázdnin v měsících červenec a srpen je úplata za vzdělávání 20,- Kč za 1 den
 • o zproštění nebo snížení úplaty za vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce, který doloží i rozhodnutí příslušného úřadu, že pobírá sociální příspěvek, nebo lékařskou zprávu o dlouhodobějším vyřazení dítěte z kolektivu MŠ ze zdravotních důvodů
 • rozhodnutí o osvobození od úplaty nebo její snížení vydá ředitelka školy nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti zákonného zástupce

Stravné

 • školní stravování se řídí výživovými normami (viz vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování)
 • výši finančního normativu na stravování stanoví ředitelka školy po dohodě s vedoucí stravovny podle rozpětí finančních limitů
 • úplata za školní stravování činí:

celodenní strava pro děti 3 – 6 let           29 Kč

celodenní strava pro odkladové děti        32 Kč

obědy:                            7 – 10 let           22 Kč

                                     11 - 14 let            24 Kč

                             15 let a dospělí            24 Kč            

 Úhrada školného a stravného

 • úplata za stravné a školné probíhá takto: ihned na začátku školního roku zaplatí rodiče takzvanou "jistinu", která bude na účtu dítěte celý školní rok a uhradí se z ní stravné a školné za červen, dále pak vždy 20. v měsíci jsou vyvěšeny seznamy s platbami za příslušný měsíc (20. září za září, 20. října za říjen at d.) a platba má být uskutečněna do 28. v měsíci, poslední platba je v květnu za květen (v červnu se zaplatí z jistiny)
 • jistina se platí v hotovosti, další platby jedním ze dvou způsobů: v hotovosti u vedoucí stravovny nebo převodem peněz z Vašeho účtu na náš  (internetové bankovnictví, nikoli trvalá platba z jiné banky)
 • neuhradí–li zákonný zástupce úplatu za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu a nedohodne–li si s ředitelkou školy nový termín, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ (podle § 35 odst. d/ školského zákona)

Spolupráce s rodiči

 • v rámci adaptačního režimu dítěte mohou rodiče začínat docházku v prvním týdnu spolu s dítětem
 • pořádáme besedy pro rodiče 
 • zájezd do divadla společně s dětmi
 • odpoledne s tatínky – stavíme si ze stavebnic + dílnička
 • odpoledne s maminkami – zdobení perníčků
 • vánoční besídka pro rodiče
 • jarní besídka pro rodiče
 • jarní výlet na kolech s rodiči a dětmi po cyklostezce do Pustovět
 • rozloučení s předškoláky s programem dětí a opékáním buřtů
 • poradenský servis pro rodiče
 • půjčování odborných knih
 • fotografie a videa na internetu
 • dny otevřených dveří
 • zapojení do projektů školy ("naše dýňování", soutěž o nejhezčí kraslici, ochutnávka vánočního cukroví...)

Spolupráce s partnery

 • 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ
 • školní družinou 2. ZŠ
 • MŠ Šamotka
 • policie – přednášky, ukázky výcviku služebních psů
 • hasiči – exkurze
 • dopravní hřiště
 • Milénium – solná jeskyně
 • Kulturní centrum – divadla, kina
 • Klub mládeže – divadla, karneval
 • dětská knihovna – akce knihovny, vystoupení v letním kině
 • domov důchodců – vystoupení pro důchodce
 • MÚ – vítání občánků, výtvarné soutěže
 • Rabasova galerie – výstavy, malování
 • ped.–psychologická poradna - přednáška pro rodiče

Kontakty

+420 313 512 414
Top