Školní řád

(Zkrácená část, celý školní řád je k dispozici ve vstupních prostorách školy)

Práva a povinnosti zákonných zástupců

Právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • na vyjádření se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • na to, aby přispívali svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • na připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce školy

Povinnost:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě oblečené
 • oznamovat nepřítomnost dítěte nejdéle do 8,00 hodin
 • oznamovat mateřské škole změny v osobních datech dítěte, změny telefonních spojení na rodiče, změny pojišťovny
 • osobně se zúčastnit na vyzvání ředitelky školy projednávání závažných otázek týkajících se jejich dítěte
 • dodržovat stanovené termíny úhrady za předškolní vzdělávání a stravování
 • informovat mateřskou školu o zdravotních obtížích dítěte, výskytu infekčního onemocnění či vší
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy, vyzvedávat si dítě do 16.30 hodin
 • zajistit dítěti pevnou obuv do třídy (nikoli pantofle)
 • rodiče se zavazují, že při pobytu v MŠ je dítě schopno říci si o potřebu na WC, nemá pleny a zvládá základy sebeobsluhy          (oblékání, stolování)

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy

 Právo:

 • na zdvořilé chování ze strany rodičů
 • na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
 • na domlouvání konzultačních hodin s rodiči
 • na upozornění rodičů na nevhodné zacházení s majetkem školy

Ředitel má právo:

 • na ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte v případech ustanovených ve školském zákoně
 • na uzavření provozu o státem vyhlášených prázdninách z ekonomických důvodů, pokud se přihlásí do MŠ méně než 5 dětí

Povinnost:

 • přispívat svou činností k naplnění práv dítěte
 • rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy
 • odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
 • upozornit rodiče na zdravotní stav dítěte, na nevhodné projevy chování, na odlišnost ve vývoji dítěte, která by mohla vést k odkladu školní docházky

Ředitel má povinnost:

 • informovat rodiče a odbor péče o dítě o neobvyklém chování dětí v kolektivu, zapříčiněném nevhodnou domácí výchovou (podezření na týrání nebo zanedbávání dítěte)
 • informovat včas rodiče o veškerých změnách provozu MŠ

 

Pravidla vzájemných vztahů mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci

 

 • při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a její vnitřní režim, řídí se školním řádem mateřské školy
 • zákonní zástupci dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování
 • vyzvedávat děti z mateřské školy mohou pouze zákonní zástupci nebo jimi zmocněné způsobilé osoby
 • učitelky odpovídají za dítě od doby, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců až do doby, kdy je opět zákonným zástupcům předají
 • stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům
 • informace o připravovaných akcích jsou vždy včas oznamovány na webových stránkách a na nástěnkách v šatnách dětí
 • do mateřské školy se přivádějí pouze děti zdravé, onemocní–li dítě během dne, jsou zákonní zástupci ihned vyrozuměni a děti si co nejdříve vyzvednou
 • pedagogické pracovnice nepodávají dětem žádné léky
 • do mateřské školy nenosí děti nebezpečné a nevhodné předměty, z hraček jen plyšáky
 • na oslavy svých narozenin nenosí děti do MŠ doma upečené dorty a jiné pamlsky, přinášejí  pouze bonbóny (nejlépe gumové) nebo čokolády
 • opakované případy opožděného vyzvedávání dětí jsou považovány za narušování provozu a ředitelka má právo je dále řešit

Podmínky provozu mateřské školy

 • provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin
 • z bezpečnostních důvodů je mateřská škola uzamčena a je nutné zvonit na příslušnou třídu, učitelka vidí na videokameře ve třídě, kdo přichází
 • zákonní zástupci i děti jsou povinni na konci provozu opustit areál mateřské školy
 • pozdější příchody než do 8.00 hodin je možné domluvit s učitelkami
 • předem známou nepřítomnost nahlašují zákonní zástupci učitelkám ve třídách
 • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si mohou děti vyzvednout po obědě, tato skutečnost musí být nahlášena ráno při předávání dítěte učitelce
 • pokud mají zákonní zástupci zájem, aby dítě vyzvedávala jiná zletilá osoba, vyplní učitelkám pověření (plnou moc), teprve potom bude dítě vydáno, nezletilým sourozencům nebude dítě vydáváno
 • pokud je z provozních důvodů nutné uzavřít jednu třídu, bude tato informace umístěna ve vestibulu školy
 • v měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem, náhradní mateřská škola je v nutných případech zajištěna na jiné MŠ
 • provoz školy je přerušen zpravidla na jeden týden v měsíci prosinci v období vánočních prázdnin
 • dětem se podává jídlo 3x denně, obědy se odhlašují den předem, nebo nejpozději ráno do 8.00 hodin, neodhlášené obědy si mají možnost zákonní zástupci (nebo jimi pověřen osoby) vyzvednout ve školní kuchyni v době od 11.00 do 11.30 hodin (pouze první den nepřítomnosti)
 • pitný režim dětí je zajištěn v každé třídě během celého dne, děti se mohou kdykoli v kuchyňce třídy napít, rovněž při pobytu na zahradě mají děti k dispozici pití
 • při vstupu do budovy použijí zákonní zástupci dítěte, zmocněné osoby i každá návštěva návleky
 • do budovy mateřské školy se nejezdí s kočárky s mladšími sourozenci, nenechávají se v hale školy kola, koloběžky, boby aj.   (na kola je za budovou MŠ stojan a boby se nechávají v zahradní místnosti za rohem budovy)
 • mateřská škola může organizovat školní výlety, návštěvy solné jeskyně, bazénu a další akce, související s výchovně vzdělávací činností školy, o uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením na webových stránkách školy a na nástěnkách ve třídách

Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

Podle § 35 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, může ředitelka mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravování v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady
 • pokud rodiče chtějí ukončit docházku do MŠ, oznámí tuto skutečnost ředitelce mateřské školy a s vedoucí stravovny dohodnou vyrovnání stravného

Opatření pro zajištění bezpečnosti dětí

 • v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle
 • za deštivého počasí nosí s sebou děti pláštěnky, v žádném případě deštníky, kterými by mohly někoho poranit
 • do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, či způsobit úraz
 • při přesunech po hlavní komunikaci se řídí učitelky pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami
 • cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí
 • při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí, při převzetí dětí) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko
 • děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek (alkohol, kouření, drogy) a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě, při pobytu venku, výletech a exkurzích
 • vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, právo dítě nepřevzít

Povinné předškolní vzdělávání

       Povinné předškolní vzdělávání dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb., § 34a, odst. 1, platí od 1.9.2017 a týká se předškolních dětí, tj. dětí, které dosáhnou do 31.8. pátého roku věku. Povinné předškolní vzdělávání je 4 hodiny denně (od 8,00 do 12,00 hodin), dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se po celou dobu provozu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Pokud je však mateřská škola o prázdniny v provozu, má dítě právo na předškolní vzdělávání i o prázdniny.

Pravidla omlouvání předškolních dětí

      Novela školského zákona č. 178/2016 Sb., § 34a, odst. 4, ukládá zákonnému zástupci povinnost omlouvat nepřítomnost předškolního dítěte. Omlouvání probíhá podle těchto pravidel: první 3 dny nepřítomnosti  může zákonný zástupce omluvit dítě  telefonicky, nebo ústně, nepřítomnost delší než 3 dny omlouvá zákonný zástupce písemně do omluvného listu dítěte, dítě musí být omluveno ihned první den nepřítomnosti do 8,00 hodin, pokud zákonný zástupce opakovaně neomluví nepřítomnost dítěte, bude tato skutečnost řešena s ředitelkou školy, případně s odborem sociálně - právní ochrany dětí.

 

 

 

 

 

Provozní řád

dle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví

Základní informace k provozu školy

Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník

Zřizovatel: Městský úřad Rakovník

Tel.: 313 512 414

E–mail: msvparku@quick.cz

Ředitel školy: Blanka Mrhalová

Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem

Kapacita: 52 dětí

Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin

Organizace dne:  vychází z výchovně vzdělávací práce s dětmi, probíhá ve třídách, na zahradě, během celého dne se prolínají činnosti řízené odpovědnou učitelkou a spontánní hra

Režimové požadavky

Nástup dětí do MŠ: k 1. 9. v příslušném školním roce nebo dle potřeb rodičů a kapacity školy.

Scházení dětí: 6.30 – 8.00 hodin, po domluvě s učitelkou možno i později

Pohybové činnosti: probíhají každý den 8.30 – 8.45 – ranní cvičení, 1x týdně TV, dle plánu učitelek několikrát za den pohybové aktivity, při pobytu venku každý den

Sezónní pohybové činnosti: bobování, koupání, jízda na kole, koloběžkách

Vybavení: tělovýchovné nářadí a náčiní, na školní zahradě průlezky, houpačky, hopsadla, kolotoč, trampolína  

Pobyt venku: denně 10.00 – 11.30 hodin, podle počasí, odpoledne 14.30 - 16.30 hodin (v jarních a letních měsících), vycházky do přírody, na zahradu                             

Sledování televize: pouze příležitostně DVD (o prázdninách, při špatném počasí)

Po obědě:  čištění zoubků

Odpočinek: 12.15 – 14.00 hodin, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku

Údržba zahrady: zajišťuje školnice – zametání chodníků, úklid sněhu, sekání trávy, kropení a přerývání pískoviště, údržba sítě na písek,v létě údržba bazénu, písek je vyměňován 1x za 2 roky

Otužování: denně vodou po odpoledním odpočinku, vzduchem na vycházkách, na podzim návštěvy solné jeskyně (10x ), v létě koupání v bazénu na školní zahradě

Stravování: příprava stravy ve vlastní školní kuchyni (vaříme i pro ŠD), strava je vyvážená a plnohodnotná, je dodržována zdravá technologie přípravy, jídlo se podává 3x denně, mezi jednotlivými jídly je interval 2,5–3 hodiny (8.45 přesnídávka, 11.30 oběd, 14.15 odpolední svačina) kuchyně je v hospodářské budově, do tříd se jídlo dováží spojovací chodbou na vozíku v termo nádobách, při svačinách se větší děti obsluhují samy, při obědě je obslouží kuchařky, nádobí se myje v kuchyňkách u tříd po každém jídle  

Pitný režim: děti mají dostatek tekutin během celého dne, v kuchyňkách u tříd mají k dispozici šťávu nebo ovocný čaj a mohou se kdykoliv samy obsloužit, také při pobytu na zahradě mají v zahradní místnosti udělané pití, které si samy nalévají

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu (tis. Kč)

   Rok 2019  Rok 2020
 Výnosy celkem  1797  1760
 Příspěvek zřizovatele  810 810 
 Provozní dotace z jiných zdrojů 0
 Zúčtování 403 do výnosů 0
 Zapojení fondů do výnosů – RF 50 20 
 Fond odměn 20 13 
 Ostatní výnosy 917 917 
 Náklady celkem 1797 1760 
 Osobní náklady – 524, 527 10 10 
 Odpisy DM 53 48 
 Ostatní náklady 1734 1702 
 Plánované investice celkem 0
 Plánované investice 0

Rozpočet 2019

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019 (tis. Kč)

  Schválený rozpočet 2018  Upravený rozpočet 2018  Návrh rozpočtu na rok 2019 
 Výnosy celkem  1728 1728  1780 
 Příspěvek zřizovatele – provozní 810  810  810 
 Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním)
 Provozní dotace z jiných zdrojů
 Zúčtování 403 do výnosů
 Zapojení fondů do výnosů
 Ostatní výnosy 918 918  970
 Náklady celkem 1728 1728  1780
 Osobní náklady (524, 527) 0
 Odpisy DM 106  106  84 
 Energie 428 428  438 
 Ostatní náklady 1194 1194 1258Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (tis. Kč)

  Schválený rozpočet 2017  Upravený rozpočet 2017  Návrh rozpočtu na rok 2018 
 Výnosy celkem  1894  1839  1727 
 Příspěvek zřizovatele – provozní 810  810  810 
 Příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním)
 Provozní dotace z jiných zdrojů
 Zúčtování 403 do výnosů
 Zapojení fondů do výnosů 20 
 Ostatní výnosy 1084  1009  917
 Náklady celkem 1894  1839  1727
 Osobní náklady (524, 527) 10  10 
 Odpisy DM 88  88  78 
 Energie 487  487  457 
 Ostatní náklady 1319  1254  1182 

Kontakty

+420 313 512 414
Top