Podmínky vzdělávání

 

Materiální podmínky

  • škola je vybavena novým nábytkem, novými koberci, interaktivní tabulí, spoustou estetických hraček, které jsou dětem dostupné a mohou si je brát podle dohodnutých pravidel
  • zahrada školy je prostorná, udržovaná a je vybavena novým interaktivním hřištěm, průlezkami, houpačkami, hopsadly, kolotočem, trampolínou, domečky z umělé hmoty a pomůckami, které slouží dětem ke sportovnímu vyžití a odpočinkovým hrám
  • školní kuchyně je moderně vybavena
  • děti mají dostatek výtvarného materiálu pro své tvořivé činnosti

Psychosociální podmínky

  • v MŠ je vytvořeno pro děti i dospělé pěkné a bezpečné prostředí
  • učitelky respektují individuální, vývojové a lidské potřeby dítěte, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování
  • jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování, zesměšňování a šikany jsou nepřípustné
  • volnost a osobní svoboda jsou vyvážené, jen s nezbytnou mírou omezení, vyplívající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a bezpečnost

Hygienické podmínky

  • mateřská škola je správně hygienicky vybavena pro poskytování předškolního vzdělávání
  • dětský nábytek odpovídá normovým hodnotám, je zdravotně nezávadný a estetického vzhledu
  • plocha třídy má nejméně 4 m2 na jedno dítě, osvětlení a vytápění odpovídá hygienickým normám, počet záchodů a umyvadel odpovídá počtu dětí
  • úklid je prováděn denně
  • lůžkoviny jsou vyměňovány jednou za 3 týdny, ručníky jednou za týden
  • místnosti jsou pravidelně větrány, je zde udržována správná teplota

Podmínky bezpečnosti

  • učitelky jsou osobně odpovědné za bezpečnost svěřených dětí
  • děti nesmí do MŠ nosit nebezpečné předměty
  • při pobytu mimo území školy a školní zahrady zodpovídá jedna učitelka za bezpečnost nejvíce 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let, pokud jsou ve skupině více než dvě děti 2 - 3 leté, může mít učitelka pouze 12 dětí
  • při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost zajistí ředitelka MŠ další zletilou osobu zajišťující bezpečnost dětí
  • učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, děti vpředu a vzadu mají reflexní vesty, při hrách mimo areál MŠ učitelka vždy nejprve zkontroluje terén, zda tam nejsou nebezpečné předměty
  • děti jsou průběžně poučovány o bezpečnosti, o tom, že nemají sahat na pohozené injekční stříkačky, nemají sbírat bonbóny ze země a různé odhozené předměty a dávat je do úst

Životospráva

  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava
  • je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů, kuchařky sledují kritické body a provádějí o nich záznamy
  • děti mají dostatek tekutin, které jsou dostupné během celého dne ve třídě i na zahradě
  • mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány intervaly 2,5 – 3 hodiny
  • děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku

Školní vzdělávací program

(Úplná verze je k dispozici ve vstupních prostorách školy)

Náš Školní vzdělávací program má název „ Barevná školka“.

Je složený ze čtyř tematických celků s názvy:

1 / Podzim

2 / Zima

3 / Jaro

 4 / Léto

Tyto tematické celky jsou rozvedeny do tematických částí a ty jsou pak v Třídních vzdělávacích programech rozpracovány podle věku dětí do konkrétních úkolů.

Školní vzdělávací program je zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a obsahuje také prvky z výchov:

                         - Environmentální výchova

                         - Zdravý způsob života a prevence závislostí

                         - Začít spolu

V předškolní třídě probíhá seznamování s anglickým jazykem, které vede v odpoledních hodinách paní učitelka Pavlíčková. V obou třídách jsou pravidelně zařazovány logopedické chvilky, které probíhají v souladu se stanoveným plánem logopedické prevence.

Cíle vzdělávacího programu jsou:

  • zajistit všestranný rozvoj osobnosti dítěte
  • dovést děti na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a byly připraveny nejen na vstup do ZŠ, ale i do života
  • docílit správné výslovnosti dětí, bohaté slovní zásoby a správného vyjadřování
  • dovést děti k tomu, aby získaly aktivní zájem o život kolem sebe, dokázaly naslouchat, objevovat a citově prožívat
  • docílit, aby děti byly tělesně zdatné
  • zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho rozvoji
  • dovést děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně přírody
  • nepostradatelnou součástí programu je úzká vazba na rodinu

 

Kontakty

+420 313 512 414
Top