Historie školy

  Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1980. Je třípavilonová. 1. února byl dán do provozu pouze 1 pavilon a od září 1980 byly otevřeny další dva pavilony.

   Škola měla 4 třídy s kapacitou 120 dětí. Od 1. 4. 1995 má škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací města Rakovníka. S úbytkem dětí v roce 1997 se zřizovatel rozhodl zrušit jeden pavilon MŠ a zřídit zde družinu pro děti z 1. a 2. ZŠ v Rakovníku. Ve druhém pavilonu zůstala od září 1997 dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 50 dětí, později dostala udělenu výjimku na 52 dětí. V hospodářském pavilonu během července a srpna 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce, kdy z velké prádelny a sborovny vznikla hezká jídelna pro děti školní družiny a malá prádelna. Školní kuchyně byla také zrekonstruována. Mateřská škola tedy nyní poskytuje službu školního stravování nejen dětem z MŠ, ale i dětem ze školní družiny 2. ZŠ s nejvyšším povoleným počtem strávníků 200. V roce 2015 získal zřizovatel dotaci na snížení energetické náročnosti MŠ V Parku a mateřská škola byla kompletně zateplena - střechy, pláště budov a vyměněna zbývající stará okna. 

   První ředitelkou tehdy 3. MŠ byla Mgr. Věra Kelerová. Od 1. září 1986 ji vystřídala Václava Beranová, která na škole působila 26 let. Od 1. srpna 2012 byla ředitelkou školy na základě konkurzu jmenována Blanka Mrhalová.

  

Charakteristika školy

     Mateřská škola V Parku Rakovník byla zřízena jako příspěvková organizace Města Rakovník ke dni 1. 4. 1995. Příspěvková organizace je Krajským úřadem Středočeského kraje vedena v Rejstříku škol, předškolních a školských zařízení pod názvem: Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249, 269 01 Rakovník.

     Mateřská škola V Parku Rakovník, je dvoutřídní MŠ pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Kapacita MŠ je 52 dětí. Třídy jsou heterogenní. Škola má výbornou strategickou polohu v parku, což umožňuje krásné vycházky. Máme blízko do města, do bazénu, na nádraží, ale i do polí a lesů za město. MŠ poskytuje službu školního stravování nejen dětem z MŠ, ale i žákům 2. ZŠ v Rakovníku.

     MŠ je třípavilonová. V jednom pavilonu sídlí školní družina 1. a 2. ZŠ v Rakovníku, ve druhém pavilonu je dvoutřídní mateřská škola a třetí pavilon je hospodářský. Je zde školní kuchyně, školní jídelna pro děti 2. ZŠ, kanceláře a prádelna. Všechny budovy obklopuje rozlehlá zahrada, která je nově vybavena průlezkami, hopsadly a houpačkami, kolotočem, trampolínou, domečky z umělé hmoty a  pomůckami ke sportovním a odpočinkovým hrám dětí. Také je zde nové interaktivní hřiště.

     V přízemí MŠ je malá třída "Kočičky" a v prvním patře třída větších dětí "Berušky". Třídy jsou rozděleny na dvě části koženkovými zatahovacími dveřmi. V jedné půlce místnosti jsou stolky, židle a skříňky s hračkami, na druhé půlce je koberec a slouží jako herna, po obědě se zde rozkládají lehátka na spaní. Obě třídy jsou nově vybaveny vkusným nábytkem, který odpovídá hygienickým normám. Děti mají dostatek vkusných, hygienicky nezávadných hraček, které jsou jim dobře přístupné a mohou si je brát i uklízet samy. Ve třídě "Berušek" je dětmi oblíbená interaktivní tabule.

Personální obsazení

V mateřské škole je 9 zaměstnanců:

 

 Pedagogové:      Blanka MRHALOVÁ               ředitelka

                              Milena PAVLÍČKOVÁ             učitelka

                              Zdeňka LÉDLOVÁ                  učitelka

                              Lucie SUCHÁ  DiS                  učitelka

                              Václava BERANOVÁ              učitelka (důchodkyně)

 

Provozní zaměstnanci:      

                              Monika SLACHOVÁ                vedoucí stravovny

                              Alena ZÁVOROVÁ                  vedoucí kuchařka

                              Šárka PICKOVÁ                      kuchařka

                              Alena RICHTEROVÁ               pomocná kuchařka

                              Jana TYBURCOVÁ                 školnice, uklízečka                            

Všichni zaměstnanci jsou kvalifikovaní.

Koncepce školy

   V naší mateřské škole vytváříme pro děti pěkné a bezpečné prostředí. Všechny činnosti jsou založeny na hře, prožitkovém a smyslovém vnímání. Děti nejsou neúměrně zatěžovány náročnými úkoly. Respektujeme individualitu dětí, jejich vývojové a lidské potřeby. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a absolvovat první dny v MŠ v doprovodu jednoho z rodičů. Speciální péči věnujeme dětem s odloženou školní docházkou. Děti jsou vedeny k ústní hygieně – po obědě si čistí zoubky. V našem Školním vzdělávacím programu je kromě jiného zařazena i environmentální výchova a seznamování s anglickým jazykem.                                                                                                     

   Směřujeme k tomu, aby dítě získalo základní dovednosti, vědomosti, návyky a postoje. Snažíme se vychovat samostatného, komunikativního a vyrovnaného předškoláka, který si poradí se základními životními situacemi. Chceme, aby od nás odcházely děti sociálně zralé, cílevědomé, komunikativní, s dovedností vyjádření svého názoru, schopné sebehodnocení. Naším cílem je, aby děti byly připraveny nejen na vstup do ZŠ, ale i do života.

Kontakty

+420 313 512 414

Dokumenty

Publicita - MŠ V Parku Rakovník.docx

Top